Privacyverklaring

VGAdvies, gevestigd aan Economiestraat 39 Business-Unit 22-24 6433 KC Heerlen-Hoensbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vgadvies.nl, Economiestraat 39,Business-Unit 22-24,6433 KC Heerlen-Hoensbroek, Tel:+31(0)45-5331434.
Dhr. F.G. van Gestel is de Functionaris Gegevensbescherming van VGAdvies Hijis te bereiken via info@vgadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

VGAdvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor-en achternaam
-Bedrijfsnaam
-Kamer van Koophandel inschrijfnummer
-Geslacht
-Geboortedatum
-Geboorteplaats
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

VGAdvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
-Burgerservicenummer (BSN).
-BTW-nummer.
-Inkomensgegevens ten behoeve van belastingaangiften.
-Boekhouding van uw onderneming.
-Financiële rapportages.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VGAdvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
-U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken(fiscale-of boekhoudsoftware).
-Uitvoeren van de overeenkomst / afgesproken dienstverlening.
-VGAdvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
-Het kunnen opstellen van uw financiële rapportages en belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

VGAdvies neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VGAdvies) tussen zit. VGAdvies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
-Boekhoudsoftware (e-boekhouden, Yuki, King, spreadsheet): Nodig om uw boekhouding te kunnen invoeren of controleren. De gegevens worden gebruikt voor belastingaangiften en/of financiële rapportages ten behoeve van uzelf of –op uw verzoek –aan derden.
-Fiscale aangiftesoftware (Nextens, e-boekhouden, Yuki, King, Belastingdienst): Nodig om uw belastingaangiften te kunnen indienen bij de Belastingdienst.
-Rapportagesoftware(Spreadsheet, Visionplanner, Nextens): Nodig om financiële rapportages tekunnen maken ten behoeve van uzelf of –op uw verzoek –voor derden (bijvoorbeeld deponering publicatiestukken Kamer van Koophandel).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VGAdvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaren (wettelijke termijn bewaarplichtadministratie)voor alle gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst / afgesproken dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

VGAdvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien ditnodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging envertrouwelijkheid van uw gegevens. VGAdvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VGAdvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk makenop uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VGAdvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vgadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoekmee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VGAdvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VGAdvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vgadvies.nl.

Share this Page